Important Nuclear Power Plants in India || परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के

Kaiga , Karnataka Chutka ,Madhya Pradesh Bhimpur ,Madhya Pradesh Mahi Banswara ,Rajasthan Haripur ,West Bengal Mithi Virdi (Viradi) ,Gujarat Kovvada ,Andhra Pradesh Jaitapur ,Maharashtra Kakrapar Atomic Power Station ,Gujarat Kalpakkam Atomic Power Station,Tamil Nadu Narora Atomic Power Station ,Uttar Pradesh Kaiga Nuclear Power Plant ,Karnataka Tarapur Atomic Power Station ,Maharashtra Kudankulam Nuclear Power Plant,Tamil Nadu