Mon. Sep 26th, 2022
 • Kaiga , Karnataka
 • Chutka ,Madhya Pradesh
 • Bhimpur ,Madhya Pradesh
 • Mahi Banswara ,Rajasthan
 • Haripur ,West Bengal
 • Mithi Virdi (Viradi) ,Gujarat
 • Kovvada ,Andhra Pradesh
 • Jaitapur ,Maharashtra
 • Kakrapar Atomic Power Station ,Gujarat
 • Kalpakkam Atomic Power Station,Tamil Nadu
 • Narora Atomic Power Station ,Uttar Pradesh
 • Kaiga Nuclear Power Plant ,Karnataka
 • Tarapur Atomic Power Station ,Maharashtra
 • Kudankulam Nuclear Power Plant,Tamil Nadu

By admin